Avís legal Palau de Congressos

Avís legal Palau de Congressos

L'accés a la web pcongressosdepalma.palma.cat (d'ara endavant, "la Web") atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserva, des d'aquest accés i/o ús, de la present nota legal i de la política de privacitat, sense perjudici de les Condicions Generals de la Contractació que, en el seu cas, resultin d'obligatori compliment.

La titular de la Web es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment el contingut del present avís legal.

El simple accés a aquesta Web no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre l'usuari i la Web.

I. TITULAR DE LA WEB

A l'efecte de donar compliment al que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d'aquesta Web:

- Titular de la Web: PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, S.A. (d'ara endavant, "PALAU DE CONGRESSOS")

- Domicili social: Carrer Felicià Fuster, núm. 4, 07006 Palma (Illes Balears)

- C.I.F. A-57.300.998

- Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Mallorca al tom 2195, foli 98, fulla PM-53891.

A més del domicili social, es posen a la disposició dels usuaris els següents canals per a dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:

- Correu electrònic: palau@pcp.palma.es  

II. CONDICIONS D'ÚS

1. Introducció. PALAU DE CONGRESSOS ofereix en aquesta Web informació sobre les característiques del Palau de Congressos de Palma, el projecte, la ciutat de Palma i notícies relacionades.

Accedint i utilitzant aquesta Web, l'usuari accepta les condicions que a continuació s'exposen, per la qual cosa se li recomana la lectura d'aquesta secció abans d'iniciar la seva navegació.

2. Obligacions dels usuaris. Els usuaris es comprometen a utilitzar aquesta Web de manera lícita, d'acord amb el que es disposa en les presents condicions i en la legislació vigent, de manera que no causin cap perjudici als drets o interessos de PALAU DE CONGRESSOS o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu, l'usuari es compromet igualment a:

·No incórrer en activitats il·legals o contràries a l'ordre públic o a la bona fe;

·No intentar accedir, modificar, manipular i, en el seu cas, utilitzar els comptes d'altres usuaris;

·No utilitzar les dades publicades en la Web per a l'enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).

·No introduir o difondre en la Web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors;

·No realitzar accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual de PALAU DE CONGRESSOS o de tercers;

·No provocar danys en els sistemes físics i lògics de PALAU DE CONGRESSOS, dels seus proveïdors o de terceres persones;

·No introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

·No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d'aquesta Web.

3. Exclusió de responsabilitat. L'ús de la Web es realitzarà sota l'única i exclusiva responsabilitat i risc de l'usuari, per la qual cosa, ni PALAU DE CONGRESSOS, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l'ús de la Web.

PALAU DE CONGRESSOS es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ l'accés a la Web als usuaris que incompleixin el que es preveu en el present Avís Legal. En qualsevol cas, l'exclusió de l'usuari no implicarà la renúncia per part de PALAU DE CONGRESSOS a interposar les accions legals que estimi pertinents o a sol·licitar les indemnitzacions que, en el seu cas, estimi oportunes.

PALAU DE CONGRESSOS no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la Web, si bé realitzarà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. A vegades, podran produir-se interrupcions pel temps que resulti necessari per a la realització de les corresponents tasques de manteniment.

PALAU DE CONGRESSOS no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a la citada entitat; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir en el Software o Hardware dels usuaris. Tampoc garanteix l'absència de virus, malwares, troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu. D'igual manera, PALAU DE CONGRESSOS no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del seu control.

PALAU DE CONGRESSOS tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització dels continguts de la Web, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta Web proporcionats pels propis usuaris o altres tercers. PALAU DE CONGRESSOS no assumeix obligació ni cap responsabilitat respecte d'aquells serveis que no presti directament.

4. Enllaços externs. La Web pot posar a la disposició dels usuaris enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. La finalitat d'aquests enllaços és la de facilitar als usuaris la cerca d'informació i serveis en Internet. En cap cas PALAU DE CONGRESSOS assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Denegació d'accés. PALAU DE CONGRESSOS es reserva el dret de denegar l'accés a la Web en cas de problemes tècnics o de seguretat imprevistos; o en compliment d'un requeriment i/o d'una ordre policial, judicial o administrativa.

Aquesta cancel·lació o suspensió es realitzarà a exclusiva discreció de PALAU DE CONGRESSOS i no donarà lloc a cap mena d'indemnització.

6. Propietat intel·lectual. Sense perjudici dels continguts sobre els quals tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la Web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ella continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de PALAU DE CONGRESSOS, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme al que es preveu per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual corresponents als continguts aportats per tercers és d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta Web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de PALAU DE CONGRESSOS o, en el seu cas, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d'autor sobre els continguts afectats. No obstant l'anterior, l'usuari de la web podrà visualitzar els elements d'aquesta Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, respectant el seu format original i sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat, i els elements reproduïts no siguin posteriorment cedits a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet.

Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d'aquesta Web, pretenguin establir un enllaç amb ella, hauran de garantir que únicament permet l'accés a aquesta Web o servei però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

7. Tractament de dades personals. Els usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l'abast i en els termes que s'indiquen en la nostra política de privacitat, la qual està disponible en la home-page de la Web, quedant així mateix aquesta política incorporada a les presents condicions per referència. En aquesta política, els usuaris trobaran informació sobre la manera d'exercitar els seus drets d'accés, supressió, limitació i rectificació de la seva informació personal, així com el d'oposició al seu tractament i portabilitat.

8. Nul·litat de les clàusules. En cas que una o diverses clàusules de les presents condicions d'ús fossin declarades nul·les, aquesta nul·litat només afectarà aquesta disposició o disposicions, o a aquella part que així hagi estat declarada, subsistint les condicions en tota la resta i tenint-se tal disposició o disposicions, o la part afectada, per no posada.

9. Acceptació. L'accés a la Web per part de l'usuari i la seva utilització impliquen necessàriament l'acceptació per part del mateix de totes i cadascuna de les condicions previstes en el present Avís Legal.

10. Legislació aplicable i jurisdicció. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors en virtut del que es preveu en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la present Web es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització de la Web o dels serveis vinculats a aquesta, se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Palma, renunciant expressament els usuaris al seu fur propi si el tinguessin.

Data darrera modificació: 21 de juny de 2023