Publicador de continguts


Instruccions de contractació Palau de Congressos


30 de maig de 2017

Les presents normes tenen per objecte regular la contractació del PCP per tal de garantir que la mateixa s'ajusti als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, no discriminació i igualtat de tracte. Les presents normes internes es posaran a disposició de tots els interessats en participar en els procediments d'adjudicació regulats per les mateixes mitjançant la seva publicació en el perfil del contractant de la CAIB i l'Ajuntament de Palma


Data darrera modificació: 30 de novembre de 2022